Wrist Epiphysis

19-04-18
Wrist Epiphysis
Wrist Epiphysis

- 32 s for 64 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 50 mAs (eff.)

Courtesy of Prof. Friedrich und Partner / Schweinfurt, Germany