SOMATOM SpiritX射线计算机体层摄影设备

    

SOMATOM Emotion<br />